مدل خودرو: گروه قطعات:

رديف کد قطعه نام فارسي قطعه نام لاتين قطعه