نام قطعه: کدقطعه: شروع عبارت


رديف کد قطعه نام قطعه قيمت به ريال مدل
1 374 262 05 62 873 004 واشر تنظيم 12,500  L.LK 1921,L.LK 1929,L.LK 2624,L.LK 2629,L.LK 911,L.LK 911 B,L.LK.LS.LB 2624,L.LS.LAK 1924,LP 608,LP 808
2 000 000 02 52 873 004 چراغ سفيدعقب 6,760  O 355,Faraz
3 000 000 02 54 873 004 طلق قرمزعقب 2,060  1924 EURO II,2624 EURO II
4 000 000 02 55 873 004 طلق نارنجي عقب 2,060  
5 000 000 02 56 873 004 طلق سفيدعقب 2,060  O 355
6 000 014 01 22 160 001 واشركارتل 186,000  OM 906 LA (Atego),OM 906 LA (1325 F)
7 000 014 01 40 160 001 بست پايه تقسيم باد 421,300  ACTROS 1843
8 000 016 00 21 160 001 ورق واشر 4,490  MOST MODELS
9 000 016 00 40 160 001 واشرپيچ درب سوپاپ 18,500  OM 906 LA (Atego),OM 906 LA (1325 F)
10 000 016 04 21 160 001 واشردرب سوپاپ 133,900  OM 904 LA
11 000 016 05 21 160 001 واشردرب سوپاپ 251,000  OM 906 LA (Atego),OM 906 LA (1325 F)
12 000 016 05 21 513 105 واشردرب سوپاپ 344,989  OM 906 LA (Atego),OM 906 LA (1325 F)
13 000 017 05 17 148 004 فنرسوزن فارسونگا 5,210  OM 355 (BUS)
14 000 017 30 12 148 001 سوزن فارسونگا 49,445  OM 355,OM 355 A
15 000 017 30 12 160 001 سوزن فارسونگا 18,270  OM 355,OM 355 A
16 000 017 30 12 291 001 سوزن فارسونگا 17,237  OM 355,OM 355 A
17 000 017 30 12 348 001 سوزن فارسونگا 70,000  OM 355,OM 355 A
18 000 017 30 12 481 001 سوزن فارسونگا 35,575  OM 355,OM 355 A
19 000 017 30 12 481 004 سوزن فارسونگا 41,380  OM 355,OM 355 A
20 000 017 30 12 502 001 سوزن فارسونگا 29,460  OM 355,OM 355 A
21 000 017 30 12 548 001 سوزن فارسونگا 88,200  OM 355,OM 355 A
22 000 017 30 12 728 001 سوزن فارسونگا 41,540  OM 355,OM 355 A
23 000 017 30 12 805 001 سوزن فارسونگا 162,400  OM 355,OM 355 A
24 000 017 30 12 805 148 سوزن فارسونگا 515,001  OM 355,OM 355 A
25 000 017 30 12 836 001 سوزن فارسونگا 44,980  OM 355,OM 355 A
26 000 017 36 12 548 001 سوزن فارسونگا 61,680  OM 355 A
27 000 017 36 12 800 001 سوزن فارسونگا 32,000  OM 355 A
28 000 017 39 12 020 001 سوزن فارسونگا 112,700  OM 314,OM 352
29 000 017 39 12 148 001 سوزن فارسونگا 49,444  OM 314,OM 352
30 000 017 39 12 160 001 سوزن فارسونگا 17,570  OM 314,OM 352
31 000 017 39 12 291 001 سوزن فارسونگا 17,237  OM 314,OM 352
32 000 017 39 12 348 001 سوزن فارسونگا 72,500  OM 314,OM 352
33 000 017 39 12 481 005 سوزن فارسونگا 36,200  OM 314,OM 352
34 000 017 39 12 493 001 سوزن فارسونگا 79,530  OM 314,OM 352
35 000 017 39 12 502 001 سوزن فارسونگا 29,460  OM 314,OM 352
36 000 017 39 12 548 001 سوزن فارسونگا 60,000  OM 314,OM 352
37 000 017 39 12 548 005 سوزن فارسونگا 98,600  OM 314,OM 352
38 000 017 39 12 728 001 سوزن فارسونگا 39,020  OM 314,OM 352
39 000 017 39 12 800 001 سوزن فارسونگا 8,400  OM 314,OM 352
40 000 017 39 12 805 001 سوزن فارسونگا 168,750  OM 314,OM 352
41 000 017 39 12 836 001 سوزن فارسونگا 20,700  OM 314,OM 352
42 000 017 47 52 148 004 واشرفاصله سوزن فارسونگا 1,040  OM 355 (BUS),OM 355 A (C400)
43 000 017 60 12 148 001 سوزن فارسونگا 37,220  OM 402,OM 403
44 000 017 60 12 160 001 سوزن فارسونگا 18,080  OM 402,OM 403
45 000 017 60 12 291 001 سوزن فارسونگا 40,000  OM 402,OM 403
46 000 017 60 12 481 001 سوزن فارسونگا 48,800  OM 402,OM 403
47 000 017 60 12 488 001 سوزن فارسونگا 48,900  OM 402,OM 403
48 000 017 60 12 548 001 سوزن فارسونگا 56,640  OM 402,OM 403
49 000 017 60 12 728 001 سوزن فارسونگا 45,320  OM 402,OM 403
50 000 017 60 12 800 001 سوزن فارسونگا 17,623  OM 402,OM 403
51 000 017 60 12 801 001 سوزن فارسونگا 33,480  OM 402,OM 403
52 000 017 60 12 836 001 سوزن فارسونگا 49,620  OM 402,OM 403
53 000 017 62 21 499 007 فارسونگا 150,400  DC MODELS
54 000 017 64 21 148 001 فارسونگا كامل 90,000  OM 355
55 000 017 64 21 160 001 فارسونگا كامل 43,920  OM 355
56 000 017 64 21 493 001 فارسونگا كامل 429,200  OM 355
57 000 017 64 21 499 001 فارسونگا كامل 9,810  OM 355
58 000 017 64 21 499 008 فارسونگا كامل 431,669  OM 355
59 000 017 86 21 148 001 فارسونگا كامل 2,213  OM 314,OM 352
60 000 017 86 21 160 001 فارسونگا كامل 395,483  OM 314,OM 352
61 000 017 86 21 493 001 فارسونگا كامل 249,400  OM 314,OM 352
62 000 017 86 21 499 001 فارسونگا كامل 139,400  OM 314,OM 352
63 000 017 86 21 499 008 فارسونگا كامل 398,166  OM 314,OM 352
64 000 017 86 21 805 001 فارسونگا كامل 562,500  OM 314,OM 352
65 000 018 00 70 160 001 لوله فيلتربخارروغن 321,000  OM 457 LA (Axor 1843)
66 000 018 01 33 160 001 ديافراگم درب سوپاپ 49,400  OM 906 LA (Atego),OM 906 LA (1325 F)
67 000 018 01 80 444 001 واشردرب روغن 4,700  O 309,O 508
68 000 018 01 80 493 001 واشردرب روغن 930  O 309,O 508
69 000 018 07 02 010 001 درب روغن دان 147,200  OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 364 LA,OM 402,OM 403,OM 355 Euro II,OM 355 Euro III
70 000 018 07 02 160 001 درب روغن دان 7,763  OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 364 LA,OM 402,OM 403,OM 355 Euro II,OM 355 Euro III
71 000 018 07 02 160 004 درب روغن دان 13,350  OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 364 LA,OM 402,OM 403,OM 355 Euro II,OM 355 Euro III
72 000 018 07 02 160 005 درب روغن دان 410  OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 364 LA,OM 402,OM 403,OM 355 Euro II,OM 355 Euro III
73 000 018 07 02 431 001 درب روغن دان 6,650  OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 364 LA,OM 402,OM 403,OM 355 Euro II,OM 355 Euro III
74 000 018 07 02 444 001 درب روغن دان 18,890  OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 364 LA,OM 402,OM 403,OM 355 Euro II,OM 355 Euro III
75 000 018 07 02 493 001 درب روغن دان 87,500  OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 364 LA,OM 402,OM 403,OM 355 Euro II,OM 355 Euro III
76 000 018 07 02 805 001 درب روغن دان 87,500  OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 364 LA,OM 402,OM 403,OM 355 Euro II,OM 355 Euro III
77 000 018 37 35 160 001 صافي لوله هواي موتور 377,900  OM 442,OM 442A
78 000 018 42 35 199 001 صافي بخارروغن 259,950  OM 314,OM 364 A,OM 364 LA
79 000 018 42 35 431 001 صافي بخارروغن 71,410  OM 314,OM 364 A,OM 364 LA
80 000 018 42 35 493 001 صافي بخارروغن 160,795  OM 314,OM 364 A,OM 364 LA
81 000 018 42 35 499 001 صافي بخارروغن 111,120  OM 314,OM 364 A,OM 364 LA
82 000 018 57 35 199 001 صافي بخارروغن 472,900  OM 364 A,OM 364 LA
83 000 018 58 35 160 001 جداكننده روغن 408,150  OM 457 LA (C & O 457)
84 000 018 58 35 199 001 جداكننده روغن 458,490  OM 457 LA (C & O 457)
85 000 018 58 35 499 001 جداكننده روغن 541,352  OM 457 LA (C & O 457)
86 000 018 58 35 867 001 جداكننده روغن 541,352  OM 457 LA (C & O 457)
87 000 018 78 35 160 001 فيلتربخارروغن كامل 4,045,500  OM 457 LA (Axor 1843)
88 000 018 82 35 160 001 فيلتربخارروغن كامل 4,083,902  OM 457 LA (Axor 1843)
89 000 018 82 35 160 006 فيلتربخارروغن كامل 3,054,760  OM 457 LA (Axor 1843)
90 000 018 82 35 805 001 فيلتربخارروغن كامل 25,050,001  OM 457 LA (Axor 1843)
91 000 018 82 35 805 160 فيلتربخارروغن كامل 5,812,500  OM 457 LA (Axor 1843)
92 000 018 85 35 160 001 فيلتربخارروغن 363,700  OM 457 LA (Axor 1843)
93 000 032 00 06 160 001 صفحه تنظيم فلايويل 219,713  MOST MODELS
94 000 032 04 05 160 001 دنده فلايويل 359,710  M 111 E23
95 000 032 04 05 163 001 دنده فلايويل 486,325  M 111 E23
96 000 037 05 20 160 001 گژنپين 4,870  MOST MODELS
97 000 037 24 19 499 007 رينگ 41,200  DC MODELS
98 000 053 04 26 160 001 خارسوپاپ 1,046  OM 402,OM 403
99 000 053 35 58 105 001 كاسه نمدساق سوپاپ دودوهوا 3,200  OM 457 LA (Axor 1843),OM 457 LA (C & O 457),OM 501 LA (Actros 1843)
100 000 053 35 58 160 001 كاسه نمدساق سوپاپ دودوهوا 27,554  OM 457 LA (Axor 1843),OM 457 LA (C & O 457),OM 501 LA (Actros 1843)