مدارک درخواستي راهور ناجا جهت تعويض پلاک‌هاي گذرموقت

1- اصل فاکتور کاربري سازي( سازندگان و توليد کنندگان مورد تاييد راهور ناجا )

حتما"بايستي زيرکاربري نصب شده روي خودرو با کاربري درج شده در کاردکس خودرو يکسان باشد.در صورت مغايرت کاربري، مورد تاييد افسر بازديد کننده راهور ناجا قرار نمي‌گيرد.

همچنين پلاک کاربري حتما بايستي توسط پرچ بر روي کاربري نصب گرديده و از باز کردن گاردهاي پيراموني خودرو اکيدا خوداري گردد.

2- کپي و اصل کاردکس صادر شده توسط اداره فروش ايران خودرو ديزل

درصورت نداشتن کاردکس به اداره فروش ايران خودرو ديزل سرکار خانم قنبرزاده مراجعه و کاردکس مربوطه اخذ گردد.

3- کپي سند فروش هولوگرام دار صادرشده توسط اداره فروش ايران‌خودروديزل

4- پرينت تاييد شده احراز سکونت از سامانه سخا www.sakha.ir

آدرس و کدپستي درج شده در احراز سکونت حتما" بايد با آدرس و کد پستي اعلام شده در سند هولوگرام دار و کادرکس خودرو يکسان باشد. توجه فرمائيد جهت رفع مشکل احراز سکونت بايستي به سامانه سخا مراجعه و پس از اعمال تغييرات لازم تاييديه نهايي را اعمال فرمائيد.

5- اخذ عدم خلافي

عدم خلافي بروز پلاک گذرموقت نصب شده روي خودرو + عدم خلافي کليه خودروهايي که مالک پلاک گذر موقت مي‌باشد.

6- خودروهاي شرکت هاعلاوه بر مدارک ذکرشده، ارائه فتوکپي برابر اصل مدارک ذيل نيز الزامي مي‌باشد:

روزنامه‌اي آگهي تاسيس + آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي (تاريخ انتشار روزنامه کمتر از 2 سال) + آگهي روزنامه رسمي آدرس و تغييرات آدرس + کپي کارت ملي و شناسنامه صاحبان امضاء مجاز + ارائه معرفي نامه ، وکالت نامه نماينده شرکت و کپي کارت ملي و شناسنامه نماينده

فايل راهنماي نحوه ثبت رزرو شماره گذاري